Page 6

RACC_491_CAT

Sumari OCTUBRE 2016 / núm. 491 26 La congestió a Barcelona: 200.000 usuaris al dia afectats El RACC estudia els efectes de les congestions a l’àrea metropolitana i proposa solucions per alleugerir un problema que, amb la recuperació econòmica, va a més. 46 Carreteres per viatjar Rutes llegendàries a Nova Zelanda, Estats Units, Japó i Argentina. 36 RallyRACC La 52 edició se celebra a la Costa Daurada, Salou i PortAventura, amb un tram urbà a Montjuïc. 70 Apunta’t a la 10kmRACC La cita anual dels socis runners al Circuit de Barcelona-Catalunya. 18 Josep Maria Ramírez. Soci RACC, director de l’Institut Guttmann. 20 Albert Guinovart. Soci RACC, compositor de musicals. 30 Senyalització. Assignatura pendent de la xarxa viària. 44 SalóRACC de l’Automòbil. Novetats del sector i ofertes úniques. 60 Hi som per ajudar. Parlen socis i treballadors del RACC. 64 Nova app RACC Assistència. Amb sistema de geolocalització. 66 Canvi de pneumàtics a domicili. Exclusiu per a socis del Club. PRESIDENT DEL RACC JoSEP MAtEU VICEPRESIDENTS ENRIC CUCURELLA JUAN ANtoNIo SAMARANCh SECRETARI GENERAL xAvIER ARtAL VOCALS AGUStí CoRDóN ALBERt EStEvE JoAQUIM FoLCh-RUSIÑoL GERMÁN RAMóN-CoRtéS GENíS RoCA CARLoS SAINZ JoAN toRRAS MARIA ÀNGELS vALLvé SECRETARI JUNTA DIRECTIVA GoNZALo SERRACLARA LA REvIStA DEL RACC éS UNA REALItZACIó DE LA DIvISIó DE CoMUNICACIó CoRPoRAtIvA I RELACIoNS INStItUCIoNALS DEL RACC. DIRECTOR DE COMUNICACIó CORPORATIVA I RELACIONS INSTITUCIONALS ANtoNI GIL DIRECTORA REVISTA M. JoSEP CoRAL COORDINACIó CONTINGUTS MAGDA FARRé CONTINGUTS LLUíS FALCóN DISSENY PEDRo BELtRÁN CORRECCIó I TRADUCCIó IDEAR PUBLICITAT RACC PAtRICIA ALIoD: 93 463 10 43 tERESA SERRA: 659 69 55 69 FOTOMECÀNICA ESPACIo y PUNto IMPRESSIó EURohUECo CoBALt, 1-5, CAStELLBISBAL (BCN) EL RACC I LA REvIStA RACC CLUB No CoMPARtEIxEN NECESSÀRIAMENt LES oPINIoNS FIRMADES PELS CoL·LABoRADoRS. PRohIBIDA LA REPRoDUCCIó LItERÀRIA o GRÀFICA A tRAvéS DE CAP MItJÀ SENSE L’AUtoRItZACIó ExPRESSA DEL RACC. LA PUBLICItAt INCLoSA EN AQUEStA REvIStA No S’hA DE CoNSIDERAR UNA RECoMANACIó DEL RACC ALS SEUS SoCIS. L’ExACtItUD I/o vERACItAt DELS ANUNCIS éS RESPoNSABILItAt ExCLUSIvA D’ANUNCIANtS I EMPRESES PUBLICItÀRIES. DIPòSIt LEGAL: B-5461-1963 EL RACC éS MEMBRE DE LA FEDERACIó INtERNACIoNAL D’AUtoMoBILISME (FIA). EL SERvEI D’ASSIStèNCIA DEL RACC DISPoSA DEL CERtIFICAt DE QUALItAt ISo 9001:2008. tIRADA D’AQUEStA EDICIó: 388.000 ExEMPLARS. ÚLtIMA DIFUSIó CoNtRoLADA: 395.125 ExEMPLARS (PERíoDE JULIoL 2014/JUNy 2015). www.racc.cat ASSIStèNCIA 24 hoRES 900 242 242 SERvEIS (FoNoRACC) 900 357 357 (DE 8 A 21 h) QUEIxES I RECLAMACIoNS 900 700 702 (DE 9 A 21 h) JAUME CoSIALLS RACC 6 octubre 2016


RACC_491_CAT
To see the actual publication please follow the link above